Genel

Etik ve Bağımsızlık İlkeleri İçin İç Denetim

Etik ve bağımsızlık ilkeleri, iç denetim faaliyetlerinde en önemli konulardan biridir. İç denetçiler, organizasyonun faaliyetlerini inceleyerek, bağımsız bir şekilde riskleri değerlendirir ve bu risklerin nasıl yönetileceğine ilişkin öneriler sunarlar. Ancak bu faaliyetler sırasında, etik ve bağımsızlık ilkelerine uymak, iç denetim sürecinin güvenilirliğini sağlamak ve organizasyonun faaliyetlerine adil bir şekilde yaklaşmak açısından son derece önemlidir.

İç denetim faaliyetleri sırasında, iç denetçilerin etik ve bağımsızlık ilkelerine uygun davranmaları, mesleki standartları ve güveni sağlar. Etik ilkeler, iç denetçilerin faaliyetlerinin ve kararlarının adil ve dürüst olmasını, doğru bilgilerle donatılmış olmasını, gizlilik prensiplerine uygunluğunu ve çıkar çatışmalarının önlenmesini sağlar. Bağımsızlık ise iç denetçilerin, denetim faaliyetleri sırasında objektif bir şekilde değerlendirme yapmasına olanak tanır ve çıkar çatışmaları olmadan işlerini yürütmelerine imkan verir.

Etik ve bağımsızlık ilkelerine uymak için, iç denetçilerin aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekmektedir:

Bağımsızlık: İç denetçiler, denetlenen faaliyetlerin herhangi bir yönüne karşı bir çıkar sahibi olmamalıdır. Böylece, objektif ve tarafsız bir değerlendirme yapabilirler.

Gizlilik: İç denetçiler, denetim faaliyetleri sırasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Bu, organizasyonun itibarına zarar verebilecek bilgilerin yayılmasını önlemek için gereklidir.

Bütünlük: İç denetçiler, işlerini dürüst ve adil bir şekilde yapmalıdır. Organizasyonun faaliyetlerine ve iş süreçlerine karşı adil bir tutum sergilemelidirler.

Mesleki yeterlilik: İç denetçiler, işlerini yeterince iyi yapmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Ayrıca, güncel trendleri takip etmeli ve kendilerini sürekli olarak geliştirmelidirler.

Etik davranış: İç denetçiler, işlerini yaparken etik davranış kurallarına uygun hareket etmelidirler. Meslek etiği ve davranış kurallarına uygun davranarak, organizasyonun itibarını korumalı ve bağımsızlıklarını sağlamalıdırlar.

Çıkar çatışması: İç denetçilerin çıkar çatışmalarından kaçınması, bağımsızlık ilkesinin uygulanması açısından son derece önemlidir. İç denetçiler, denetledikleri faaliyetlerle ilgili herhangi bir çıkarları varsa, bu çıkarlarını doğrudan veya dolaylı olarak ifade etmemelidirler.

Değerler: İç denetçilerin değerleri, organizasyonun değerleriyle uyumlu olmalıdır. Bu, işlerini yaparken organizasyonun amaçlarını ve hedeflerini destekleyebilmelerini sağlar.

İşbirliği: İç denetçiler, diğer departmanlarla işbirliği yaparak organizasyonun faaliyetlerinin değerlendirilmesine yardımcı olmalıdır. İşbirliği, denetim faaliyetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, iç denetçilerin etik ve bağımsızlık ilkelerine uymaları, organizasyonun faaliyetlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve risklerin tespit edilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında etik ve bağımsızlık ilkelerinin dikkate alınması, iç denetim sürecinin güvenilirliğini ve etkililiğini arttırır.

İç Denetim Süreci Nasıl İşler?

İç denetim, bir organizasyonun faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve uygunluğu hakkında bağımsız ve objektif bir değerlendirme yapmayı amaçlayan bir süreçtir. İç denetim süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

Planlama: İç denetim süreci planlanırken, denetlenecek alanlar belirlenir ve bunların önem sırası belirlenir. Bu aşamada, denetim ekibi denetlenecek alana ilişkin bilgi toplar ve riskleri analiz eder.

Alan araştırması: İç denetim ekibi, denetlenecek alan hakkında detaylı bir araştırma yapar ve risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi için gerekli verileri toplar. Bu araştırmalar kapsamlı görüşmeler, belge incelemeleri, fiziksel incelemeler ve diğer testlerden oluşabilir.

Değerlendirme: İç denetim ekibi, denetlenen alanın performansını değerlendirir ve uygunluk düzeyini belirlemek için objektif standartlar kullanır. Bu değerlendirme, denetlenen alanda iyi uygulamaların tanımlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için öneriler de içerebilir.

Raporlama: İç denetim ekibi, bulgularını yazılı bir raporla sunar ve sonuçları yönetimle paylaşır. Bu rapor, denetim sonuçlarını, önerileri ve yönetim eylem planlarını içerir.

İzleme: İç denetim ekibi, önerilen eylem planlarının uygulanmasını izler ve sonuçlarının yeterliliğini değerlendirir. Bu aşama, yönetimin önerileri uygulama sürecini takip etmesini sağlayarak, işletme performansının sürekli olarak iyileştirilmesine yardımcı olur.

İç denetim süreci, işletmelerin performansını artırmak ve riskleri yönetmek için önemli bir araçtır. Bu süreç, faaliyetlerin uygunluğunu sağlar ve işletmenin finansal raporlama, varlık koruma, bilgi güvenliği ve iş süreçleri yönetimi gibi kritik alanlarda güvenilir bir çerçeve sağlar.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi Eğitimi’ne katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz. En yetkin “ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi Eğitimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi Eğitimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.